Referencie

Významne dokončené stavby nad 50 000.- Euro

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH

NÁZOV OBSTARÁVATEĽA

NÁZOV, MIESTO STAVBY

DRUH STAVBY

TERMÍN

NORAN s.r.o. Bratislava

Kaufland Dunajská Streda

Realizácia spevnených pôch, asfaltovým betónom AC 11 O hr:50 mm – 4 850 m2 + spojovací postrek, frézovanie.

22.08.2016-26.8.2016

Penzión Pohoda  Krušetnica

Oprava plôch pred penziónom Pohoda Krušetnica

Oprava asfaltových plôch pred penziónom asfaltovým betónom AC 11 O hr: 40 mm – 4 235 m2 + vysprávky

15.7.2016-15.9.2016

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

Oprava MK a spevnených plôch v obci Oravské Veselé

Oprava ciest, komunikácií AC 11O   hr: 50 mm – 5 425,50 m2, + živičný postrek, spev. komunik: AC L11 hr:50mm + ACO 11 hr: 40mm – o ploche 2x 2940 m2

1.7.2016-31.7.2016

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

Rek. vybratých úsekov ciest II.aIII.tr. Čierny  Balog Dobroč

Oprava cesty asfaltovým betónom, AC 11 O, vyrovnávka, živičný postrek pokládka asf. hr: 50 mm – 4008 m2 

1.7.2016-31.7.2016

Obec Novoť

Oprava MK Jarok – Havarijný stav

Oprava komunikácie asfaltovým betónom AC 11 O hr: 60 mm – 7 250 m2, vyrovnanie AC 8 O hr:30 mm –7 250 m2  + rozšírenie MK 350 m2

30.9.2016-10.10.2016

PETRUS s.r.o. Liptovský Mikuláš

Uskladnenie objemových krmív Ľubeľa, asfaltová plocha

Prerovnanie podkladu s doplnením ŠD, postrek živičný 3 510 m2, podklad z   AC 16 P II. hr: 80 mm – 5 310 m2, pokládka AC O 11 hr: 50mm- 5 310 m2

19.10.2016-4.11.2016

EUROVIA SK, a.s.  Košice

Práznov a Veľké Uherce – Kolačno

Realizácia dvoch komunikácií pokládka AC 11 O  hr: 50 mm : 8 600 m2 +  7 200 m2,  s postrekom živičným, dopravné značenie.

3.10.2016-20.10.2016

BB Samosprávny kraj, Banská Bystrica

Rekonštrukcia ciest Ľubietová- Strelníky, Podkonice- intravilán, Špania Dolina, Hrochoť, Medzibrod.

Stavebné práce na úsekoch ciest  III/ 2428 , spojovací postrek, zapílenie asfaltu,  pokládka  AC 16 P prerovnanie – 1 497,30 t   AC 11 O hr: 50 mm – 39 013 m2

15.9.2016-20.12.2016

BB Samosprávny kraj, Banská Bystrica

Rekonštrukcia ciest Tomášovce-Halič, Mýtna-Šuľa, St.Halič-Tuhár, St.Halič-Tomášovce, Halič-Lovinobaňa, Halič

Realizácia komunikácií, obnova živičného krytu, dosypanie krajníc, výškové úpravy vpustí, spojovací postrek. Pokládka: AC 16 hr: 50 mm – 84 579 m2, AC 11 O  hr: 35 mm  – 84 579 m2

15.9.2016-20.12.2016

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

MK Kukučínova mesto Liptovský Mikuláš

Realizácia cesty konštrukcia vozovky, výmena podkladu, pokládka obrubníkov, štrkodrva, asfaltové betóny. AC 11 O hr: 50 mm

1.10.2016-31.5.2017

CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.  Bratislava

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ- Pstruša

Realizácia úseku R2 Zvolen, ACP22 I. hr: 90 mm – 10 890 t, ACL16 I. hr:50 mm –4440 t, ACO11 I. hr:50mm- 3510 t, SMA 11 I.  hr: 40mm-4590 t, spojovací postrek 0,25 kg/m2 – 96 600 t

22.07.2016-30.5.2017

Zruby Rajec s.r.o., Rajec

Zrubové domy Liptovský Trnovec II. etapa

Realizácia komunikácie, cementová stabilizácia, obrubníky, pokládka asfaltov AC 16 P hr: 60 mm, AC 11 O hr: 50 mm

5.9.2016-30.3.2017

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

Podbieľ – Zámostie MK ul. Nová

Realizáce komunikácie MK ul. Nová, asfaltový betón AC 11 O hr: 50 mm

10.10.2016-10.6.2017

Mesto Vysoké Tatry

Rekonštrukcia povrchu MK v meste Vysoké Tatry

Oprava komunikácií SO 01 až SO 16, živičná úprava asf. betónom v celkovej výmere: frézovanie:hr.50 mm- 4 482 m2, živičný postrek spojovací: 6470 m2, asfaltový betón AC22 hr: 70 mm – 1698 m2, asfaltový betón AC 11 O hr:50mm – 4 913 m2.

30.03.2017-17.07.2017

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Poprad

Rekonštrukcia pozostáva s 5-tich vybraných úsekov ciest s pokládkou krytu vozovky z AC O 11, hr: 50 mm, o výmere: 23 210 m2, + spojovací postrek, úprava krajníc štrkodrvou, čistenie priekop

28.08.2017-24.10.2017

Bansko Bystrický Samosprávny kraj, Banská Bystica

Rekonštrukcia ciest v okrese Rimavská Sobota 2/2017

Stavebné práce na úsekoch ciest III/ 2798, 2790 ,2771, 2791, 531, 2741, 2782 : spojovací postrek, zapílenie asfaltu, pokládka AC L 16 hr: 50 mm prerovnanie – 750 m2, pokládka AC11O hr: 50 mm- 46 253,90 m2

18.07.2017-04.09.2017

Bansko Bystrický Samosprávny kraj, Banská Bystica

Rekonštrukcia ciest v okrese Veľký Krtíš -2017, -7 úsekov

Stavebné práce na úsekoch ciest III/2593, 2603, 2614, 2601, 2608, 2593: spojovací postrek, zapílenie asfaltu, pokládka AC L 16 hr: 70 mm – 61 061 m2, pokládka AC11 O hr: 50 mm – 44 572 m2, ACL16 hr: 50 mm – 19 570 m2, ACO 11 hr:35 mm – 16 914 m2 mikrokoberec EM5+EM8 – 18 200 m2

18.07.2017-04.09.2017

Obec Demänovská Dolina

Rekonštrukcia cestného telesa Biela púť smer Koliesko II. etapa

Oprava miestnej komunikácie asfaltovým betónom AC 11 O II., hr.30 mm + 40 mm – 4 000 m2, frézovanie hr: 50 mm, spojovací postrek 0,5-0,7 kg/m2

01.10.2017-4.10.2017

Bansko Bystrický Samosprávny kraj, Banská Bystica

Rekonštrukcia ciest v okrese Detva – 2017

Stavebné práce na ceste III/526 Stará Huta, II/591 Viglaš, III/2695 Podkriváň,III/2692 Stožok, III/2691 Sl. Lazy, III/2463 Zaježová: frézovanie hr:50mm – 1275,8 m2, postrek živičný spojovací: 25 041,2 m2, pokládka ACL16, hr:50 mm – 10 200 m2, ACO11, hr: 50 mm – 25 041,20 m2

30.9.2017-13.10.2017

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Zosilnenenie povrchu cesty v okrese Čadca, 3 časti – úseky

Zosilnenie cesty Korňa, Makov a Horný Kelčov: frézovanie asfalt. krytu hr: 50 mm – 13 780 m2, postrek živičný spojovací 0,5 kg/m2 – 20 810 m2, betón asfaltový AC11 O II., hr: 50 mm – 20 810 m2

21.08.2017-15.11.2017

Obec Bobrovček

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rekonštrukcia MK, prerovnanie štrkodrvou – 1 320 m2, asfaltový betón AC11O hr: 50 + 50 mm – 1 708 m2

26.09.2017-30.09.2017

Obec Liesek

Liesek, rekonštrukcia MK

Rekonštrukcia 5-tich SO , MK asfaltovým betónom, AC 11 O hr: 40 mm: 4 486 +7 565 + 2 540 +4 286+ 4 706 m2 = 23 583 m2, + výsprávky asfaltovým betónom, podklad zo štrkodrvy, postrek živičný spojovací, úprava krajníc,

28.09.2017-29.11.2017

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Zosilnenenie povrchu cesty v okrese Čadca, 4 časti – úseky

Zosilnenie cesty Turzovka – 2 úseky, Korňa + úsek, Staškov – 1 úsek, Dlhá nad Kysucou + úsek: frézovanie asfalt. krytu hr: 50 mm – 27 500 m2, postrek živičný spojovací 0,5 kg/m2 – 27 500 m2, betón asfaltový AC11 O II., hr: 50 mm – 27 500 m2

20.10.2017-27.11.2017

Mesto Liptovský Mikuláš

Nová miestna komunikácia- spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb

Rekonštrukcia MK, zemné práce, úprava pláne 1739 m2, fréz. vozovky – 1005,52 m2, drenáž DN 200 mm- 76,35 m, podklad zo ŠD hr: 200 mm -1 253,30 m2, kladenie zámk. dlažby – 378,89 m2, osadenie obrubn.- 455 m, podklad z asfaltu AC 16 P hr: 80 mm – 1253 m2, AC 11 O hr: 60 mm – 1253 m2

26.06.2017-03.10.2017

Stavby v realizácii

NÁZOV OBSTARÁVATEĽA

NÁZOV, MIESTO STAVBY

DRUH STAVBY

TERMÍN

Žilinský samosprávny kraj

Cestná komunikácia II/520- rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca,- Zakamenné- Oravská Lesná

Oprava cesty II/520 z 3-troch objektov, častí, rekonštr. a zosilnenie II/520 v km: 34,830-42,305, rek. cesty II/520 v km: 35,330-35,960, a II/520 v km: 42,850-44,390, – úprava asf. betónom, živičný postrek, úprava krajníc, trativody, rozšírenie komunikácie, dopravné značenie.

9/2017- do 8 mesiacov

Žilinský samosprávny kraj

Cestná komunikácia III/2270 – rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2270 Zakamenné- Novoť-štátna hranica

Oprava cesty z 5-tich objektov, častí, rekonštr. a zosilnenie III/2270 v km 5,040-5,400, rek. cesty III/2270 v km. 5,400-5.800, a III/2270 km. 0,403-0,505, III/2270 km 6,130-7,478. – úprava asf. betónom, živičný postrek, úprava krajníc, trativody, rozšírenie komunikácie, dopravné značenie.

9/2017- do 8 mesiacov

Správa a údržba cest Prešovského samosprávneho kraja

Modernizácia cestného prepojenia Snina – Medzilaborce – Krosno III/3548, III/3587 Miroľa- križovatka Makovce

Stavba sa skladá z 5 objektov na úprave cesty: SO 101- cesta III/3548, SO 102 cesta III/3587, SO 201 rekonštrukcia MO 3548-005, S O 202 rekonštr. MO 3587-001, SO 203 -rekonštrukcia priepustov a mostov na ceste III/3548, III/3587.

07/2017- 01/2018

Obec Bobrovec

Rekonštrukcia cesty v obci Bobrovec

Predmetom je rekonštrukcia cesty k Vápenici, úpravou asfaltového koberca AC 11 O, hr: 50 mm, s prerovnaním a realizáciou spojovacieho postreku.

10/2017- 03/2018

Mesto Banská Bystrica

Oprava vybraných miestnych komunikácií v meste Banská Bystrica

Stavba sa skladá z opravy dvoch miestnych komunikácií, rozdelených na dve časti. Stavebné práce pozostávajú z opravy komunikácie a chodníkov, výmena podkladných vrstiev komunikácie a nový asfaltový povrch.

07.10.2017- do 40 dní 2018

Sídlo spoločnosti :
CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8
040 01 Košice
Korešpondenčná adresa :
CESTY SK s.r.o.
Ester Šimerovej-Martinčekovej 4505/2
031 01 Liptovský Mikuláš